พนักงานจะยกของให้จากจุดต้นทางจนถึงจุดปลายทางเลยหรือไม่